صفحه ۵۷۵

خراج چنین آزار می‎دهند. گفت: بدانید که من از پیامبر شنیدم که می‎فرمود: "خداوند کسانی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته اند مورد آزار قرار می‎دهد."ان الله یعذب الذین یعذبون فی الدنیا. (صحیح مسلم ‏2017/4، کتاب بر وصله و آداب، باب 23، حدیث 2613)

نظیر این روایت روایات دیگری نیز در این زمینه وارد شده است. احمد [حنبل ] نیز در مسند خویش مشابه آن را آورده است.ر.ک . مسند احمد 404/3

در کامل ابن اثیر نیز آمده است:

"ابوفراس گفت: عمر روزی برای مردم خطبه خواند و گفت: ای مردم من کارگزار و فرمانروا برای شما مشخص نکردم تا برگرده شما بکوبند و اموالتان را به ناروا برگیرند. من اینان را به سوی شما فرستادم تا دین و سنت های پیامبر شما را به شما بیاموزانند؛ پس هر کس که غیر از این عمل کند، او را به نزد من آورید، به خدایی که جان عمر به دست اوست از او تقاص می‎کنم.

در این هنگام عمروبن عاص خود را به وی رساند و گفت: ای امیرالمؤمنین آیا اگر یکی از فرمانروایان مسلمانان، زیردستان و رعیت خود را مورد تأدیب قرار دهد از او انتقام می‎کشی ؟ گفت: بله، به آنکه جانم به دست اوست سوگند که از او انتقام می‎کشم، و چگونه از او انتقام نکشم با اینکه دیدم پیامبرخدا(ص) از خویش انتقام می‎گرفت ! هشدار که هرگز مسلمانان را نزنید که آنان را خوار گردانیده اید، و بیجا از آنان ستایش نکنید که آنان را فریفته اید، و حقوق آنان را از آنان بازندارید که ناسپاسی آنان کرده اید، و به خشم به آنان منگرید که فاسدشان ساخته اید."کامل بن اثیر 56/3

تعرض به مردم و زدن و آزار ایشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی گناه و پاک می‎گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده؛ و این خود در واقع از بزرگترین

ناوبری کتاب