صفحه ۵۶۹

در این کتاب درباره استمناء ذکر شده است:

"این جرم با شهادت دو نفر عادل یا با اقرار، ولو یک بار، ثابت می‎شود. گروهی گویند: این گناه با یک بار اقرار ثابت نمی گردد که این نظر وهمی بیش نیست."شرایع 189/4

محقق همچنین در ذیل مسأله قذف گفته است:

"پنجم: هر عملی که به خاطر ارتکاب آن تعزیر به عنوان حقوق الهی اجرا می‎گردد، بنابر قولی با گواهی دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ثابت می‎گردد."شرایع 167/4

این کل مطالبی بود که ما در نظر داشتیم آن را از شرایع نقل کنیم.

واضح است که عمومات اولیه بر کفایت شهادت دو مرد عادل یا یک بار اقرار، به جز در مواردی که دلیلی برخلاف آن وجود دارد دلالت می‎کند. البته در مواردی که اقرار به صورتی به ضرر دیگری باشد، از اعتبار ساقط می‎شود. همچون اقرار بنده که بر ضرر مولایش می‎باشد. همچنین ممکن است که اعتبار تعدد اقرار در تعزیر و مانند آنکه در شرایع نقل شد در اثر قیاس به باب زنا و امثال آن باشد که در اقرار بر آنها عدد شهود آنها اعتبار می‎شود.

چگونگی اثبات جرم در کلام ماوردی در احکام السلطانیه

آیا برای گرفتن اعتراف از متهم می‎توان به روشهای آزار دهنده و زندان و تعزیر متوسل شد؟

اکنون سخن بدینجا می‎رسد که اگر مورد اتهامی پیدا شود اما نتوان دلیلی برای اثبات آن اقامه نمود آیا می‎توان با این وصف، اسباب مزاحمت برای متهم فراهم کرد و او را زندانی نمود و یا به منظور کشف جرم او را مورد تعزیر قرار داد؟ در پاسخ به این سؤال تفصیلاتی ذکر کرده اند که تعرض آنها سبب تطویل کلام می‎گردد. در اینجا توجه خوانندگان محترم را به خلاصه مطالبی که "ماوردی" در کتاب احکام السلطانیه بدان اشاره کرده جلب می‎نماییم، آنگاه به اجمال بررسی نکاتی را در این زمینه پی می‎گیریم و پژوهش گسترده را به فضلاء پژوهشگر وامی گذاریم.

ناوبری کتاب