صفحه ۵۶۸

همچنین محقق درباره قذف می‎نویسد:

"قذف با شهادت دو گواه عادل یا با دوبار اقرار ثابت می‎شود؛ و باید در اقرار کننده شروط: تکلیف و آزادی و اختیار را لحاظ نمود."شرایع 167/4

و درباره مسکرات گفته است:

"این جرم با شهادت دو گواه عادل و مسلمان ثابت می‎شود و در این باره شهادت زنان به صورت جداگانه یا با هم مورد قبول نیست، و همچنین با دو مرتبه اقرار ثابت می‎شود و یک مرتبه کافی نیست. و در اقرار کننده شروط: بلوغ، کمال عقل، آزادی - در برابر بردگی - و اختیار لحاظ می‎گردد."شرایع 169/4

وی همچنین در مورد سرقت می‎گوید:

"این جرم با شهادت دو شاهد عادل یا با دو مرتبه اقرار ثابت می‎گردد و یک بار اقرار کافی نیست؛ و اقرار کننده باید بالغ، عاقل و دارای آزادی و اختیار باشد."شرایع 176/4

محقق درباره محارب می‎نویسد:

"این جرم با اقرار ولو یک بار، و شهادت دو مرد عادل ثابت می‎شود؛ و در این خصوص شهادت زنان، به صورت جداگانه یا همراه با مردان، مورد قبول قرار نمی گیرد."شرایع 180/4

وی همچنین درباره وطی حیوانات گوید:

"این جرم با شهادت دو مرد عادل ثابت می‎گردد و شهادت زنان به صورت همراه با مردان یا جداگانه مورد پذیرش واقع نمی شود. و یک مرتبه اقرار نیز در ثبوت این جرم کافی است مشروط بر آنکه چهارپا متعلق به شخص وطی کننده باشد، والادر این مورد تعزیر جاری می‎گردد هرچند که اقرار مکرر گردد. برخی گویند: انجام این جرم جز با دوبار اقرار محرز نمی گردد، که این قول خطاست."شرایع 188/4

ناوبری کتاب