صفحه ۵۶۷

"زنا با اقرار و بینه ثابت می‎گردد. در اقرار شروط: بلوغ و کمال و اختیار و آزادی اقرار کننده و نیز تکرار اقرار چهار مرتبه و در چهار مجلس لحاظ می‎شود. و اگر کمتر از چهار مرتبه به انجام عمل زنا اقرار کرد اجرای حد واجب نیست و باید تعزیر اجرا گردد. شیخ طوسی در کتابهای خلاف و مبسوط در موردی که چهار مرتبه اقرار در یک مجلس انجام گیرد گفته است: چنین اقراری موجب ثبوت زنا نیست و در آن تردید راه دارد... اما در مورد بینه کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن کفایت نمی کند و در این باره شهادت زنان به صورت جداگانه و یا شهادت یک مرد و شش زن مسموع نیست، لکن شهادت دو مرد و چهار زن مقبول است ولی فقط در اجرا تازیانه نه رجم و سنگسار نمودن؛ و اگر کمتر از چهار نفر بر انجام عمل زنا شهادت دهند تازیانه واجب نیست و در مورد همه آنها به خاطر دروغگویی و ایراد بهتان، حد - قذف - اجرا می‎گردد."شرایع ‏151/4_152

در همان کتاب نیز در بحث از لواط، سحق و قیادت گفته شده است:

"لواط عبارت است از مجامعت دو جنس مذکر از طریق دخول آلت در مقعد و یا غیر آن - کارهای دیگری غیر از دخول - و هر کدام از آنها جز با چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار گواه عینی مرد اثبات نمی شود، و در اقرار کننده شروط: بلوغ، کمال عقل و اختیار، خواه فاعل باشد یا مفعول، مدنظر قرار می‎گیرد. اگر کمتر از چهار مرتبه بر این عمل اقرار کرد، اجرای حد منتفی شده و تعزیر بر او جاری می‎گردد. و اگر تعداد شاهدان کمتر از چهار نفر باشد، وقوع چنین کاری ثابت نمی شود و بر گواهان به خاطر دروغگویی و ایراد اتهام، حد - قذف - جاری می‎کنند؛ و بنابر قول اصح حاکم در این باره، خواه امام باشد یا غیرامام، به علم خود می‎تواند حکم دهد."شرایع 159/4

البته محقق در اینجا متذکر حکم سحق نگردیده ولی در کتاب شهادات آن را به منزله لواط قلمداد کرده است. در همین کتاب درباره قیادت گفته شده است:

"عمل قیادت با دوبار اقرار و با توجه به بلوغ و کمال عقل و آزادی و اختیار اقرار کننده یا با شهادت دو شاهد اثبات می‎گردد."شرایع 161/4

ناوبری کتاب