صفحه ۵۶۵

و اگر ثابت شود که متصدی اجرای حکم در وظیفه خود تعدی روا داشته مصداق آیه: "من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم"بقره (2)194/ قرار می‎گیرد، یعنی آن کس که بر شما تجاوز کرد می‎توانید به او تجاوز کنید به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است.

اکنون این پرسش مطرح می‎شود که آیا دیه بر حد و بر مقداری که بیش از حد زده شده مطلقا نصف می‎گردد؟ از این جهت که مرگ مجرم عرفا مربوط به این دو بوده، و قصاص و دیه با توجه به تعداد مجرمان تقسیم می‎گردد نه برحسب مقدار جرایم؛ یا آنکه بنابر قول صاحب جواهر، قصاص و دیه بین حد و مقدار زاید برحسب تازیانه ها تقسیم می‎گردد؟ یا آنکه دیه و قصاص در تمام موارد فوق متوجه مجری حد است ؟ چرا که وی در اجرای حکم تعدی نموده، و زیادت اخیر موجب مرگ مجرم شده است، و عرفا و بلکه عقلا معلول، مستند به جزء اخیر از علت است که در پی آن حاصل شده؛ مانند: آنکه بر کسی که به علل دیگری رو به مرگ است ضرباتی بزنند و وی به خاطر این ضربات جان به سپارد، یا آنکه در کشتی سنگینی که احتمال غرق شدن آن می‎رود سنگ بزرگی بیفکنند و باعث غرق آن گردند.

در این مسأله نظریات مختلفی از جانب فقها و علما ابراز شده که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما به نظر نگارنده قول اخیر صحیح تر است.

محقق حلی در پایان بحث حد شرب خمر در کتاب شرایع گوید:

"سوم: اگر حاکم در مورد کسی حد قتل جاری کند و پس از اجرای حد، فسق شاهدها آشکار شود دیه مقتول بر عهده بیت المال بوده و حاکم یا خویشان پدری او ضامن آن نیستند. اگر حاکم بر زن حامله ای اقامه حد کند و آن زن از ترس بچه خود را سقط نماید، از نظر شیخ طوسی دیه جنین بر عهده بیت المال بوده، و این قول قوی است؛ چرا که این حکم خطا بوده و دیه خطای حاکم باید از طریق بیت المال پرداخت گردد. ولی عده ای گویند: دیه مقتول بر عهده خویشاوندان پدری - عاقله - امام است: و این قضیه ای است که بین عمر با علی (ع) رخ داد. اگر حاکم به تنبیه شخصی بیش از

ناوبری کتاب