صفحه ۵۵

22- پیش از این در خبر حنان از پدرش از امام محمد باقر(ع) خوانده شد که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: امامت شایسته نیست مگر برای فردی که در وی سه خصلت باشد: ورع و تقوائی که او را از معصیت خدا باز دارد؛ حلمی که با آن بتواند بر غضب خود مسلط شود؛ و نیک حکومت راندن بر کسانی که حکومت آنان را به عهده دارد، تا جائی که برای آنان همانند پدری مهربان باشد.""قال رسول الله (ص): لا تصلح الامامة الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم." (کافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة، حدیث 8)

و در روایت دیگری این گونه آمده است: "تا اینکه برای رعیت همانند پدری مهربان باشد.""حتی یکون للرعیة کالاب الرحیم." (کافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة، حدیث 8)

از این روایت استفاده می‎شود که فرمانروای مردم برای مردم باید همانند پدری مهربان باشد که قلب وی مالامال از محبت و لطف نسبت به فرزندان است، تا ناتوانی و کمبودهای آنان را با قوت و امکانات خود جبران کند و هرگز با خشونت و غضب با آنان روبرو نگردد.

23- در خبر سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

"از حکومت بپرهیزید؛ چراکه حکومت مخصوص امامی است که آگاه به قضاوت بوده و در بین مسلمانان با عدالت عمل کند، همانند پیامبر یا وصی پیامبر.""اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی خ.ل) او وصی نبی." (الوسائل ‏7/18، باب 3 از ابواب صفات القاضی، حدیث 3)

طبق این روایت یکی از وظایف رهبر حل و فصل اختلافات و از بین بردن خصومت هائی است که بین مردم ایجادشده براساس حق و عدالت، چه به صورت مستقیم و یا با واسطه و وسیله باشد.

24- در کنزالعمال آمده است:

ناوبری کتاب