صفحه ۵۴۰

3- تعزیر دو نفر لخت که در زیر یک پوشش خوابیده باشند، که طبق قولی از 30 تا 99 ضربه بر آنان زده می‎شود.

4- تعزیر کسی که با انگشت پرده بکارت دختری را پاره کند، برابر نظر شیخ طوسی تعداد ضربات در تعزیر این فرد از 30 تا 77 و طبق قول مفید از 30 تا 80 و طبق قول ابن ادریس از 30 تا 99 ضربه برای مجازات او تعیین شده است.

5- تعزیر مرد و زنی که به صورت عریان در زیر یک لحاف و یا پوشش خوابیده اند، تعداد ضربات این خطا طبق قول شیخ مفید از 10 تا 99 ضربه است در حالی که شیخ طوسی در این باره بدون ذکر تعداد ضربات تنها به طور اطلاق تعزیر را ذکر کرده و در کتاب خلاف گفته است: اصحاب ما در این باره "حد" روایت کرده اند."مسالک 423/2

البته علاوه بر موارد فوق می‎توان وطی زن حائض و وطی چهارپایان را که درباره مرتکبان آنها بیست و پنج ضربه تازیانه وارد شده نیز اضافه نمود، مگر آنکه آنها را جزو موارد حدود اصطلاحی قلمداد کنیم. از این گذشته من بر قولی که در مسالک از شیخ نقل کرده درباره مجازات کسی که با انگشت پرده بکارت دختری را زایل کرده باشد وقوف نیافتم، بلکه وی در کتاب نهایه در این باره می‎نویسد: چنین کسی باید بین سی تا نود و نه ضربه مورد تعزیر قرار بگیرد.نهایة 699/

اکنون با دانستن مطالبی که گذشت روایات وارده در این باب را یادآور می‎شویم. این روایات به دو نوع تقسیم می‎گردند:

نوع اول: روایاتی است که درباره جرایمی خاص و مقدار تعیین شده ضربات تعزیر سخن می‎گوید، که موارد آن را به نقل از کتاب مسالک یادآور شدیم. نوع دوم: روایاتی است که برای تحدید تعزیر به نحو اطلاق وارد شده، و ما در این باره بحث خود را ادامه می‎دهیم.

اخبار و روایات وارده در مقدار تعزیرات

1- حماد بن عثمان در صحیحه خود از امام صادق (ع) نقل می‎کند به آن حضرت

ناوبری کتاب