صفحه ۵۳۹

ابن حزم درکتاب محلی است؛ و البته برخی از اخبار وارده درباره وجود دو فرد لخت در زیر یک لحاف مؤید این قول است، که روایات آن در باب دهم از ابواب حد زنا در کتاب وسائل آمده است.

هشتم: بیشترین مقدار ضربات در تعزیر سی تازیانه است.

نهم: بالاترین رقم ضربات در تعزیر نه ضربه بوده، که مرجع این قول و نیز قول پیشین کتاب محلی است.

دهم: مقدار ضربات در تعزیر بیش از ده ضربه نیست، این قول در یکی از دو روایتی که از احمد نقل شده آمده است.

یازدهم: مقدار ضربات در تعزیر بستگی به نظر امام دارد و به همین جهت برای آن حدی تعیین نشده است، مالک و اوزاعی چنین نظریه ای داده اند.

این تمام اقوالی بود که ما توانستیم در بررسی پیرامون این مسأله بر آنها دست یابیم. واضح است که اقوال ذکر شده درباره تعیین مقدار ضربات در تعزیر، مربوط به جرایمی است که از جانب شرع برای آنها مقداری تعیین نشده؛ و در صورتی که شرع مقدس خود مقداری مشخص برای این دسته از گناهان تعیین کرده باشد، رعایت مقدار تعیین شده در اجرای تعزیرات لازم و واجب می‎باشد. مگر آنکه گفته شود: اگر مقدار ضربات در تعزیر از سوی شرع مشخص شد، از مصادیق حدود می‎گردد و اسم تعزیر بر آن صادق نیست.

در کتاب مسالک آمده است:

"اصل در تعزیرات عدم تعیین مقدار معلوم است و غالبا در افراد و موارد آن مقداری مشخص نمی شود، اما روایاتی نقل شده که مقدار ضربات در بعضی از موارد تعزیرات را مشخص نموده است و پنج مورد ذیل از این جمله می‎باشد:

1- تعزیر کسی که در روز ماه رمضان با زوجه خود مجامعت کرده، که برای مجازات وی 25 ضربه تعیین شده است.

2- کسی که با داشتن همسر آزادی بدون اذن او کنیزی را به زنی گیرد و بر او دخول کند، که یک هشتم حد زنا یعنی ‏12/5 ضربه بر او زده می‎شود.

ناوبری کتاب