صفحه ۵۳۵

تعداد ضربات در حد تعیین شده باشد. از احمد نیز نظریه ای که بر مطلب ذکر شده دلالت داشته باشد روایت شده است؛ بنابراین میزان ضربات در تعزیر عمل وطی، نود و نه ضربه شلاق است که تعداد ضربات در آن از حد زنا کمتر است؛ و در مورد سایر جرایم غیر وطی، میزان ضربات در تعزیر کمتر از اندازه تعداد ضربات در کمترین حدود شرعی است...

مالک می‎گوید: در صورت صلاحدید امام تعداد ضربات در تعزیر از میزان ضربات تعیین شده در حد هم اضافه تر می‎شود؛ زیرا روایت کرده اند که "معن بن زائده" مهری جعلی مانند مهر بیت المال ساخته بود و آن را به مأمور بیت المال نشان داده بدین وسیله مقداری مال از او گرفت، این خبر به عمر رسید و وی صد ضربه بر معن بن زائده جاری کرد و او را حبس نمود. آنگاه برخی افراد سخنانی در ارتباط با او مطرح کردند [از او شفاعت کرده یا برای وی سعایت کردند] عمربار دیگر صد ضربه بر او زد؛ پس از آن باز هم در ارتباط با وی سخن گفتند، باز صد ضربه دیگر بر او زد و او را تبعید نمود."مغنی ‏347/10

8- کاشانی در کتاب خود موسوم به بدایع الصنایع که در فقه حنفی نگاشته چنین می‎گوید:

"تعزیر در مورد قذف کودک یا مجنون با زدن تحقق می‎یابد. و مطابق سخن ابوحنیفه در این مورد بالاترین رقم تعزیر سی و نه ضربه، و طبق نظر ابویوسف هفتاد و پنج ضربه، و طبق روایت نوادر از او هفتاد و نه ضربه می‎باشد."بدایع الصنایع 64/7

9- ابن حزم در کتاب محلی می‎نویسد:

"علما در تعیین تعداد ضربات در تعزیر اختلاف نظر دارند: (1) گروهی می‎گویند: برای تعزیر از نظر مقدار محدودیتی وجود ندارد و تعیین مقدار آن بستگی به نظر امام دارد؛ و تعداد ضربات در آن می‎تواند از تعداد ضربات در حدود هم افزونتر شود.

این نظریه مالک و نیز یکی از اقوال نقل شده از ابویوسف و همچنین از نظریات ابوثور و طحاوی از پیروان ابوحنیفه می‎باشد. (2) دسته ای دیگر از علما گویند: تعزیر صد ضربه شلاق و کمتر از آن است.

ناوبری کتاب