صفحه ۵۳۳

اعمالی همچون زنا، لواط و سحق مالیدن آلت تناسلی زنان به یکدیگر. تناسب داشته باشد، تعداد ضربات حد در این نوع جرائم صد تازیانه بوده و میزان تعزیر در این نوع گناهان کمتر از تعداد ضربات در حد است و حاکم اجازه دارد در این گناهان متخلف را از سی تا نود و نه ضربه تازیانه بزند، یعنی یک ضربه از صد کمتر؛ اما اگر جرم مرتکب شده با اعمال نامبرده در بالا مناسبت نداشت، میزان ضربات تعزیر مانند تعداد ضربات در حدودی است که برای آنها هشتاد ضربه بر متخلف جاری می‎گردد که حد "شارب الخمر" و "قذف کننده"کسی که به شخص بی گناهی تهمت ناموسی از قبیل زنا یا لواط می‎زند. از نظر ما این گونه است، و تعداد ضربات در تعزیر به هشتاد بالغ نمی گردد؛ بلکه آغاز آن از سی ضربه بوده و به هفتاد و نه ضربه ختم می‎شود؛ و علت تفاوت عباراتی که در کتابها آمده و گاهی میزان تعزیر را نودونه و گاهی دیگر هفتاد و نه ذکر کرده اند همین است. (صاحب سرائر در ادامه سخنان خود می‎گوید:) امری که مذهب و اخبار ما بر آن دلالت دارد آن است که میزان تعزیر اعم از آنکه جرم انجام شده با زنا یا با قذف تناسب داشته باشد، به تعداد ضربات در حد کامل که همان یکصد ضربه است بالغ نمی شود؛ و اما سخنی که شیخ طوسی از عبارات مخالفان و گفتار برخی دیگر از علما و نیز اجتهادات و قیاسات باطله ایشان بدان تصریح کرده صحیح نبوده و باطل است."سرائر 450/

لازمه عبارت اخیر ابن ادریس آن است که حکم قاذف و کسانی همچون او هشتاد ضربه است و اگر کسی جرمش از قاذف کمتر و سبک تر باشد می‎توان به او تا نود و نه ضربه زد، در حالی که من گمان ندارم کسی به این مطلب ملتزم شده باشد.

4- محقق [حلی ] در شرایع می‎نویسد:

"میزان تعزیر در افراد آزاد و همچنین مملوکان و بندگان به میزان حد نمی رسد."شرایع 168/4 همین مطلب در کتاب قواعد نیز ذکر شده که قبلا آورده شد.قواعد 262/2

5- در جواهر حد حر به صد، و حد بنده به چهل تازیانه تفسیر شده است؛ ولی

ناوبری کتاب