صفحه ۵۳۱

تنها از باب ذکر کلیه آراء و نظریات در اینجا نقل نمودیم.پس خلاصه نظر ما در این باب این شد که "حد" یعنی منع، و "تعزیر" هم

جهت ششم: میزان تعزیر بدنی و مقدار آن از جهت قلت و کثرت

نظر فقها در این زمینه

1- شیخ طوسی درباب اشربه از کتاب خلاف می‎نویسد:

"مقدار تعزیر به میزان حد کامل نیست بلکه کمتر از آن است. کمترین مقدار حدود برای افراد آزاد هشتاد ضربه است، بنابراین تعزیر این عده هفتاد و نه ضربه می‎باشد، و چون کمترین مقدار در حدود برای بندگان و مملوکان چهل ضربه بوده از این رو تعزیر آنان سی و نه ضربه است. شافعی گوید: کمترین مقدار حدود برای افراد آزاد چهل ضربه، حد شرب خمر است. و در تعزیر این مقدار افزونتر از سی ونه ضربه نمی گردد. همچنین کمترین مقدار حدود در افراد مملوک و بنده بیست ضربه، حد شرب خمر است که در تعزیر این مقدار از نوزده ضربه فراتر نمی رود. ابوحنیفه می‎گوید: تعداد ضربات در تعزیر به اندازه میران ضربات در کمترین حدود بالغ نمی شود، و کمترین حد در نظر او چهل ضربه بوده که به عنوان حد قذف یا حد شرب خمر مرتکبان این گناهان به مملوکان زده می‎شود، و در تعزیر مقدار آن هرگز به چهل ضربه بالغ نمی گردد. ابن ابی لیلی و ابویوسف نیز گفته اند: کمترین میزان در حدود هشتاد ضربه است، تعداد ضربات در تعزیر به این اندازه نمی رسد و بیشترین مقدار ضربات در تعزیر هفتاد و نه

ناوبری کتاب