صفحه ۵۳

20- در خبر طولانی عبدالعزیز بن مسلم به نقل از امام رضا(ع) (که پیش از این خوانده شد) آمده بود:

"امامت زمام دین، نظام مسلمانان، صلاح دنیا و عزت مؤمنین است؛ امامت اساس اسلام رشد یابنده و شاخه های بالنده آن است. تمامیت نماز و زکات و روزه و حج و گردآوری مالیات و صدقات و اجرای حدود و احکام و حراست از کرانه ها و مرزهای اسلام، همه توسط امام است.

امام حلال خدا را حلال و حرام وی را حرام می‎نماید، وی حدود خدا را اقامه نموده و از دین خدا دفاع می‎کند و مردم را با حکمت و موعظه نیکو و دلیلهای رسا به راه پروردگار خویش فرامی خواند.""ان الامامة زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی. بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفئ و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعوا الی سبیل ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة ." (کافی ‏200/1، تحف العقول 438/)

21- در خبر فضل بن شاذان از امام رضا(ع) که پیش از این خوانده شد آمده بود:

"پس اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داد و مردم را به اطاعت آنان فراخوانده، گفته می‎شود: به خاطر دلایل بسیار:

یکی اینکه: مردم در حد محدودی نگاه داشته شده اند و به خاطر فسادی که متوجه آنان می‎شود مأمور شده اند از این حد تجاوز نکنند، و این معنی حاصل نمی گردد مگر به اینکه فردی امین بر آنان گماشته شود... و آنان را از تعدی و وارد شدن در اموری که ممنوع شده اند باز دارد؛ زیرا اگر این چنین نبود هرکس می‎توانست از منفعت و لذت خود حتی در موردی که از ناحیه آن فسادی به دیگران متوجه می‎شود دست برندارد؛ پس بدین سبب خداوند برای آنان فرمانروائی که آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکام خدا را بین آنان اقامه کند مشخص فرموده است.

دیگر اینکه: ما هیچ فرقه ای از فرقه ها و هیچ ملتی از ملتها را در طول تاریخ نمی یابیم که بدون رئیس و زمامدار به زندگی و حیات خود ادامه داده باشند؛ چراکه آنان در امر دین و دنیای خود قهرا به زمامدار نیازمند بوده اند. و از حکمت حکیم [خداوند سبحان ] به دور است که مردم را نسبت به چیزی که بدان نیازمندند و الزاما باید داشته

ناوبری کتاب