صفحه ۵۱۹

"و اما حنظله همراه با بیست و سه نفر از اقوامش از شهر خارج شدند ولکن آن دو به همراه معاویه نجنگیدند بلکه از هر دو فرقه دوری گزیدند. پس چون حنظله گریخت علی (ع) فرمان به خرابی خانه او داد، این فرمان را بکربن تمیم و شبث بن ربعی، مأموران گماشته شده به اجرا درآوردند.وقعة صفین 97/ این ماجرا را ابن ابی الحدید نیز به نقل از همین کتاب روایت کرده است."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ‏176/3_177

3- در شرح ابن ابی الحدید آمده است:

"تاریخ نویسان نوشته اند که: علی (ع) خانه جریر و خانه کسانی که به همراه او از شهر خارج شده و از آن حضرت جدا شده بودند را خراب کرد. یکی از این افراد ابواراکة بن مالک بن عامر قسری است که او را به نامزدی دختر خود پذیرفته بود. و جای خانه او در کوفه در زمان قدیم به "دار ابی اراکة" معروف بود."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 118/3

4- در مستدرک از کتاب الغارات در ماجرای مصقلة بن هبیره شیبانی، پس از فرار و ملحق شدنش به معاویه و سخنان امیرالمؤمنین (ع) در مورد وی می‎نویسد:

"و آنگاه آن حضرت (ع) به خانه وی شتافت و آن را خراب کرد."مستدرک الوسائل ‏207/3، ابواب کیفیة حکم، باب 24، حدیث 6

دهم: آنچه از امیرالمؤمنین (ع) در مورد به آتش کشیدن محل شراب فروشی روایت شده است.ر.ک . کتاب الحسبة از ابن تیمیه 59/

یازدهم: همه موارد کفارات اعم از آزاد کردن بنده، صدقه داد به مال، اطعام مسکین با یک مد [حدود یک کیلو] طعام یا اطعام شصت فقیر یا اطعام ده فقیر و یا

ناوبری کتاب