صفحه ۵۱۷

عرض کردند: گوشت الاغ اهلی. پیامبر(ص) فرمود: "اینها را بریزید و ظرفهایش را هم بشکنید." شخصی گفت: ای رسول خدا، آیا آنها را بریزیم و ظرفهایش را بشوییم ؟ حضرت فرمود: "یا اینکه این کار را بکنید."فقال النبی (ص): ما هذه النیران ؟ علی ای شئ توقدون ؟ قالوا: علی لحم، قال: علی ای لحم ؟ قالوا: لحم الحمر الانسیة . قال النبی (ص): اهریقوها و اکسروها. فقال رجل: یا رسول الله او نهریقها و نغسلها؟ قال: او ذلک . (صحیح بخاری ‏49/3، کتاب مغازی، باب جنگ خیبر)

ولکن حرمت گوشت الاغ برای ما - شیعه - روشن نیست، بلکه طبق نظر ما مکروه است، و ضعیف تر از آن نجاست آن است که از تقریر آن حضرت نسبت به شستن ظرفهای آن و یا از پلید شمردن آن در روایت انس در همین باب صحیح بخاری ‏49/3، کتاب مغازی، باب جنگ خیبر. استفاده می‎گردد. البته ممکن است حکم به حرمت به طور موقت و برای مصلحتی موقتی بوده است،.و این مطلبی است درخور توجه.

هفتم: آنچه از آن حضرت (ص) در مورد سوزاندن دو لباس زرد وارد شده است: در سنن نسائی به نقل از عبدالله بن عمرو آمده که وی در حالی که دو لباس زرد به تن داشت بر پیامبر(ص) وارد شد. حضرت خشمگین شد و فرمود: "برو و این دو را دور بینداز" گفت: کجا بیندازم ای رسول خدا؟ فرمود: "در آتش."عن عبدالله بن عمرو انه اتی النبی (ص) و علیه ثوبان معصفران، فغضب النبی (ص) و قال: اذهب فاطرحها عنک . قال: این یا رسول الله ؟ قال: فی النار. (سنن نسائی ‏203/8، کتاب الزینة، ذکر النهی عن لبس المعصفر) در کتابهای سنت رویا تدر مذمت پوشیدن لباس زرد زیاد داریم در سند این روایت عبدالله بن عمر بن عاص است و درک تب اهل سنت از او روایات زیاد نقل شده است. می‎گویند ابوهریره، می‎گفت: با اینکه من روایت بسیار نقل کرده ام ولی عبدالله ابن عمر از من بیشتر روایت نقل کرده است. و چنانچه نوشته اند او فقط یازده سال از پدرش کوچکتر بوده است و فقهای سنت در نقل روایت او را موثق می‎دانند. (الف - م، جلسه 212 درس).

هشتم: آنچه درباره سوزاندن متاع شخص خیانتکار وارد شده:

ناوبری کتاب