صفحه ۵۰۷

از آنچه ذکرشد حکم مجازات مالی نیز روشن می‎گردد. اما به خاطر اهمیت این بحث ما تحت عنوانی مستقل درباره آن گفتگو خواهیم کرد.

جهت پنجم: تعزیر مالی

آیا می‎توان مجرم را به وسیله مال - به صورت نابود کردن، یا گرفتن از او - مورد

ناوبری کتاب