صفحه ۵۰

در فصلی که درباره "وجوب اهتمام امام نسبت به اموال مسلمانان" گشوده ایم، باز این خطبه را همراه با شرح و تفسیر و روایات دیگری در این زمینه به نقل از شرح ابن ابی الحدید و کتاب "دعائم الاسلام"کتاب دعائم الاسلام تألیف قاضی نعمان مصری است؛ و در اینکه وی اسماعیلی مذهب بوده و یا شیعه امامی اختلاف است، اما در هر صورت کتاب دعائم الاسلام وی مورد توجه خلفای فاطمی و اسماعیلی بوده و حکومت وقت این کتاب را به رسمیت شناخته است. کتاب دعائم الاسلام گرچه سند درستی ندارد اما می‎تواند برخی از روایات را توضیح بدهد، مانند تفسیر عیاشی که با اینکه سند ندارد اما برخی از روایت های کافی در آن آمده است. (الف - م، جلسه 121 درس) مطرح خواهیم کرد.

14- باز در نهج البلاغه آمده است:

"بر عهده امام نیست مگر آنچه از امر الهی بر دوش می‎کشد، بر وی نیست مگر ابلاغ موعظه و کوشش در نصیحت مردم و زنده کردن سنت و اقامه حدود بر کسانی که مستحق آن هستند و دادن سهمیه ها به اهلش."انه لیس علی الامام الاماحمل من امر ربه، الاالبلاغ فی الموعظة و الاجتهاد فی النصیحة و الاحیاء للسنة و اقامة الحدود علی مستحقیها و اصدار السهمان علی اهلها. (نهج البلاغه، فیض 311/، لح 152/، خطبه 105)

15- باز در نهج البلاغه در خطاب آن حضرت (ع) به عثمان آمده است:

"بدان که بهترین بندگان در پیشگاه خدا امام عادلی است که خود هدایت یافته و دیگران را نیز هدایت کند، پس سنت های معلوم را به پا داشته و بدعت های مجهول را بمیراند."فاعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدی، فأقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة . (نهج البلاغه، فیض 526/، لح 234/، خطبه 164)

از این کلام شریف استفاده می‎شود که یکی از وظایف امام عادل این است که سنت ها را احیا کرده و بدعت ها را بمیراند.

16- باز در نهج البلاغه آمده است:

"ای مردم ! همانا برای من بر شما حقی است و برای شما بر من حقی؛ اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت نموده و حقوق شما را به شما بپردازم و شما را

ناوبری کتاب