صفحه ۴۹۸

"پیامبر زد و تبعید کرد، ابوبکر زد و تبعید کرد، عمر نیز زد و تبعید کرد."التاج الجامع للاصول ‏32/3، کتاب الحدود، التعزیر بالضرب و الحبس و النفی

این روایت را ترمذی و حاکم نقل نموده اند و ابن خزیمه ضمن نقل این روایت آن را صحیح دانسته است.

7- در غرر و درر از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که فرمود:

"چه بسا گناهانی که اندازه مجازات آن گوشزد کردن گناه به مجرم باشد."رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به. (غرر و درر ‏73/4، حدیث 5342)

8- شیخ صدوق به اسناد خود از برقی، و او از پدرش، و وی از حضرت علی (ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود:

"امام باید دانشمندان فاسق، طبیبان نادان و کسانی را که در عین ورشکستگی و نداشتن چیزی دیگران را فریب می‎دهند و به تعهداتشان عمل نمی کنند زندانی کند؛ و نیز فرمود: حبس شدن مجرم توسط امام پس از اجرای حد ظلم است."یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء. قال: و قال (ع): حبس الامام بعد الحد ظلم. (وسائل الشیعه ‏221/18، ابواب کیفیة الحکم، باب 32، حدیث 3)

9- طلحة بن زید از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدرش نقل کرده که روزی مردی را نزد علی (ع) آوردند که او را در بستر زنی نامحرم یافته بودند. آن حضرت پرسید: آیا غیر از این، چیز دیگری هم مشاهده کردید؟ گفتند: خیر. فرمود: پس او را به مستراح برید و پشت و شکم او را به کثافتها بمالید و سپس رهایش کنید."انه رفع الی امیرالمؤمنین (ع) رجل وجد تحت فراش امراءة فی بیتها، فقال: هل رأیتم غیر ذلک ؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به الی مخرؤة فمرغوه علیها ظهرا لبطن ثم خلوا سبیله. (تهذیب ‏48/10، باب حدود زنا، حدیث 175)

10- حفص بن بختری از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

"مردی را نزد علی (ع) آوردند که در بستر مردی دیگر بوده است ! پس امیرالمؤمنین (ع) دستور داد که او را به بیت الخلاء برده به کثافت آلوده کنند."اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل وجد تحت فراش رجل آخر، فأمر امیرالمؤمنین (ع) فلوث فی مخرؤة . (وسائل ‏424/18، ابواب حد لواط، باب 6، حدیث 1)

ناوبری کتاب