صفحه ۴۸

اختلاف فاحش طبقاتی که به سبب غصب حقوق ضعفا و مستضعفین توسط قدرتمندان انجام گرفته ساکت بمانند، و احقاق حقوق نیز جز با تحصیل قوه و قدرت امکان پذیر نیست؛ پس به همین جهت واجب است به تشکیل دولت و حکومت اقدام نموده و در پناه آن به احقاق حقوق ضعفا بپردازند.

علاوه بر آن به این نکته باید همواره توجه داشت که خداوند سبحان انسان را بدون اینکه همه مایحتاج زندگی او را خلق نموده باشد نیافریده است؛ و اگر در جامعه فقر شدید و یا کمبود فاحش در زندگی برخی افراد مشاهده می‎گردد، این ناشی از کمبود امکانات طبیعی برای زندگی نیست، بلکه منشاء آن ستمگری برخی از مردم بر برخی دیگر و یا کفران نعمت های خداوند و عدم استخراج و بهره گیری از نعمت های سرشار الهی است.تلویزیون چندی پیش از قول یکی از دانشمندان نقل می‎کرد که همین دریاها می‎تواند سی میلیارد انسان را تغذیه کند، اما بشر نمی تواند به صورت مطلوب از امکانات آن استفاده کند؛ در نظام تکوین الهی کمبودی وجود ندارد. (الف - م، جلسه 121 درس)

خداوند سبحان در سوره ابراهیم پس از یادآوری اصول نعمت های الهی می‎فرماید:

"و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم کفار."ابراهیم (14)34/

و هر آنچه را بخواهید خداوند به شما عطا فرموده، و اگر نعمت های خدا را شمارش کنید نتوانید آن را به پایان برد، همانا انسان ستمگری کفرانگر است."

روشن است که مراد از سؤال و درخواست در این آیه شریفه همان نیاز تکوینی است که در ذات موجودات نهفته است؛ از این رو خداوند سبحان دلیل کمبودهای موجود در جامعه را در دو امر بیان فرموده، یکی ظلم و ستمگری افراد بر یکدیگر، و دیگری کفران [استفاده نکردن یا بد استفاده کردن از نعمت های الهی ]: و این نکته ای است شایان دقت و توجه.

ناوبری کتاب