صفحه ۴۷۷

مقررات و تأدیب متخلفان و مجرمان است؛ زیرا اگر عناصر فاسد از مجازات و خواریهای آن بیم نداشته باشند، برای جان و مال و ناموس مردم حرمتی باقی نمی ماند و در نتیجه امور زندگی دستخوش اختلال و از هم گسیختگی شده و بی نظمی و آشفتگی همه جا را فرا خواهد گرفت.

روش متفکران بشر در هر عصر و زمان همواره بر اساس وضع قوانین و مشخص نمودن چارچوب آزادیها و نیز سیاست و تأدیب متخلفان مبتنی بوده، و این امری است که در هر نظام و جامعه ای از آن گریزی نیست؛ اسلام نیز به فراخور جامعیت خود در پاسخگویی به نیازهای دنیوی و اخروی انسان و به عنوان تضمین کننده مصالح او در هر دو جهان، به این مسأله توجه بیشتری از خود نشان داده است.

خداوند متعال در این باره می‎فرماید:

"ما رسولان خود را با دلیلهای آشکار فرستادیم، و با آنان کتاب و میزان فرود آوردیم تا مردم به اقامه قسط برخیزند، و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و منافعی است برای مردم، تا بدین وسیله خداوند یاران خود و پیامبرانش را بشناسد، و به راستی که خدا توانا و بزرگ است."لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. حدید (57)25/

بنابراین تمام مذاهب آسمانی متکفل اموری هستند که در جهت مصالح مردم قرار دارد، که آخرین این ادیان دین پیامبر(ص) است. بنابر آیه یاد شده، خداوند آهن و سلاح را به منزله عامل تضمین کننده فرامین و مقررات و اقامه قسط و عدل و یاری کردن پیامبران و بسط و گسترش احکام خود قرار داده است.

در خبر است که عبدالرحمن بن حجاج از حضرت ابو ابراهیم - موسی بن جعفر(ع) - نقل کرده که آن حضرت درباره آیه "یحیی الارض بعد موتها" فرمود: منظور زنده کردن زمین با آب باران نیست بلکه برانگیختن مردانی است که عدالت را احیاء می‎کنند و زمین به خاطر احیای عدالت زنده می‎گردد، و جز این نیست که

ناوبری کتاب