صفحه ۴۶۱

"محتسب باید مراقبت کند که کشتیبانان و صاحبان مراکب در کشتی ها بیش از اندازه بار حمل نکنند تا بیم غرق نرود و نیز از حرکت به هنگام وزیدن باد سخت بازدارد، و چون در کشتی زنان و مردان باشند میان آنان حایلی قرار دهند.معالم القربة 222/(=چاپ مصر 324).

قابل توجه است که این مطلب نکته بسیار خوبی است که بجاست در ماشین و هواپیماها هم مورد توجه قرار گیرد، چنانچه پوشیده نیست.

44- حسبه بر سایر مشاغل اجتماعی

در باب چهل و سوم پس از ذکر حسبه بر حمامی ها، حسبه بر سدرفروشان را یادآور شده؛ و در باب پنجاه و پنجم تا هفتادم، حسبه بر سایر مشاغل اجتماعی را آورده اند که به ذکر عناوین آن می‎پردازیم:

باب 55: حسبه بر فروشندگان ظروف سفالین و کوزه گران. باب 56: حسبه بر فخاران و سفالگران. باب 57: حسبه بر سوزن گران و جوالدوزان. باب 58: حسبه بر دوک سازان. باب 59: حسبه بر حنافروشان. باب 60: حسبه بر شانه سازان. 61: حسبه بر سازندگان روغن کنجد و روغن کتان. باب 62: حسبه بر غربال سازان. باب 63: حسبه بر دباغان و مشک سازان. باب 64: حسبه بر نمدمالان. باب 65: حسبه بر پوستین دوزان. باب 66: حسبه بر حصیربافان و کرکره سازان. باب 67: حسبه بر کاه فروشان. باب 68: حسبه بر چوب والوارفروشان. باب 69: حسبه بر نجاران و چوب بران و بنایان و کاگل مالان و گچ کاران و نقاشان. باب 70: حسبه بر برنج فروشان، بادبزن فروشان، کبریت فروشان، جاروفروشان، صمغ سازان، سقایان آب با کوزه و مشک و خمره ودلو، و شویندگان لباسهای مردم (گازران) و ممانعت از به جنگ انداختن قوچها با یکدیگر و به جنگ انداختن خروسها، و به آواز درآوردن بلدرچین و مانند آن.معالم القربة 222/(=چاپ مصر 325).

و کسی که بخواهد مراد از این عناوین و وظیفه محتسب در برابر آنها را بداند به

ناوبری کتاب