صفحه ۴۵۷

38- حسبه بر منجمان و نامه نگاران

در باب چهل و نهم، حسبه بر منجمان و نامه نگاران را آورده و می‎نویسد:

"درباره منجمان روایاتی وارد شده که از اشتغال به این علم (طالع بینی و ستاره شناسی) نهی می‎کند؛ از قبیل این روایت که از پیامبرخدا(ص) منقول است که فرمود: هر کس به نزد "گمانه زن" آید و او را در گفتارش تصدیق کند، بدانچه خداوند بر محمد(ص) نازل فرموده کافر شده است....من اتی حزارا فصدقه فی مقاله فقد کفر بما انزل الله علی محمد(ص).

و محتسب از نامه و از ناه نویسان تعهد نامه می‎گیرد که بر درب منازل و کوچه های خلوت و باریک و جلو مغازه ننشینند، بلکه باید در کنار شوارع (راههای پر رفت و آمد) بنشینند؛ زیرا بیشترین مراجعه کنندگان به آنان زنان هستند... و محتسب باید آنان را سوگند دهد که درباره امور باطنی و روحانی، از قبیل طلسم محبت، طلسم خاطرخواه شدن، طلسم دل کندن و سیاه کردن و زبان بستن و غیر آن چیزی ننویسند.

زیرا ساحری حرام است، و هرگاه کسی مرتکب این اعمال گردد باید او را تعزیر کند تا دیگران عبرت گیرند."معالم القربة 182/(=چاپ مصر 275).

39- حسبه در حدود و تعزیرات شرعی

در باب پنجاهم کتاب، موارد حسبه در ارتباط با حدود و تعزیرات شرعی را یادآور شده و در آن چیزهایی که مستوجب حد یا تعزیر یا تأدیب می‎گردد و نیز کیفیت اجرا حدود و تعزیرات و وسائل اجرای آنها و حکم تعزیر مالی و زندان و سایر فروع این زمینه را آورده اند، که ما چون در فصل تعزیرات شرعی برخی از نظرات ایشان را آورده ایم در اینجا از درج آن خودداری کرده و تنها به ذکر دو نمونه اکتفا می‎کنیم:

ناوبری کتاب