صفحه ۴۵۱

مشتری بازگوید و سزاوار است که وی نسبت به عیوب و ریشه های علل و امراض آگاهی داشته باشد. محتسب باید از دلالهای خانه تعهدنامه بگیرد و آنان را سوگند دهد که اموالی را که به گونه ای در اختیار صاحبش نیست - نظیر اینکه آن را وقف کرده یا از طریق اقرار و رهن از دست صاحبش خارج شده - نفروشد و نیز در اموال مشتبه و اموال یتیم و بچه جز با اجازه وصی او معامله نکنند...."معالم القربة 152/ (=چاپ مصر 238).

33- حسبه بر گرمابه ها و گرمابه داران

در باب چهل و دوم، حسبه بر گرمابه ها و گرمابه داران را یادآور شده و می‎نویسد:

"محتسب باید فرمانی دهد که گرمابه داران گرمابه را اصلاح و آب را گرم نگاه دارند. یکی از حکیمان گفته است: بهترین گرمابه ها آن است که بنایش قدیم، فضایش وسیع، و آبش شیرین باشد.

گرمابه را سود و زیانی است... فرزند عمر گفته است: "گرمابه از جمله نعمت هایی است که مردم آن را ایجاد کرده اند." و یاران رسول خدا(ص) در گرمابه های شام استحمام کرده اند. و شایسته است که آب را بسیار نریزند بلکه به اندازه حاجت بسنده کنند...

محتسب باید گرمابه دار را موظف کند گرمابه را بشوید و جارو کند و هر روز چند بار با آب پاک نه با آب غساله (آب مصرف شده) حمام را پاکیزه کند، و سنگهای کف آن را با چیزهای زبر بمالد تا سدر و خطمی بدان نچسبد و سبب لغزش مردم نشود.

بر محتسب است که در هر زمان گرمابه را بازرسی و امور مذکور را مراقبت کند؛ و اگر کسی عورت خود را نپوشاند تعزیرش کند؛ زیرا کشف عورت حرام است و رسول خدا(ص) نگرنده و بازگذارنده را لعنت کرده است. و زنان در این زمینه بیشتر از مردان در معرض هلاکت اند."معالم القربة 154/ (=چاپ مصر 240).

34- حسبه بر پزشکان و چشم پزشکان

در باب چهل و چهارم و چهل و پنجم، حسبه بر پزشکان و چشم پزشکان و

ناوبری کتاب