صفحه ۴۵

ما این کلام را با همه طولانی بودنش، به صورت کامل در اینجا آوردیم؛ زیرا چنانچه گفته شده: این جامع ترین و طولانی ترین نامه ای است که متن آن از پیامبراکرم (ص) در تاریخ مانده است، و در ابواب مختلف فقه ارباب سنن و مسانید بدان توجه و استناد نموده اند، و برخی نیز ادعای اجماع کرده اند بر اینکه فقها و صحابه صدر اسلام طبق مضمون آن عمل می‎کرده اند، اگرچه ابواب مختلف آن را قطعه قطعه نموده و در برخی الفاظ آن اختلاف کرده اند.

کتاب تهذیب در شرح حال عمرو بن حزم از نووی نقل نموده که می‎گفت:

"پیامبراکرم (ص) او را آنگاه که جوانی هفده ساله بود به فرمانروائی نجران در یمن منصوب کرد و به همراه وی نامه ای ارسال فرمود که در آن واجبات و مستحبات و واجبات مالی و مسائل مربوط به جروح و دیات درج شده بود."ر.ک . تراتیب الاداریة 168/1

در این عهدنامه در ارتباط با وظایف حاکم، چند نکته مهم وجود دارد که یادآور می‎شویم:

1- حاکم باید آن گونه که خداوند امر فرموده به حق عمل کند نه با اعمال رأی و سلیقه شخصی.

2- مردم را همواره به نیکی بشارت داده و به انجام کارهای خیر مأمور کند.

3- قرآن و مطالب آموزنده و گوناگون آن را به مردم تعلیم دهد.

ناوبری کتاب