صفحه ۴۴۹

همچنین نباید با [خریدار جنس و] بزاز شریک شود، و نمی تواند جنسی را برای خود خریده و به بازرگانان وانمود کند که دیگران آن را خریده اند، و نیز نمی تواند محرمانه با فرد دیگری به منظور خریدن کالا برنامه چینی [گاوبندی ] کند...

و چنانچه در کالا به وجود عیبی پی برد، واجب است آن را به مشتری اعلان کند؛ و بر محتسب است که رعایت همه این مسائل را بر دلالان شرط کند."معالم القربة 135/ (=چاپ مصر 216).

29- حسبه بر صنایع و مشاغل مختلف

در باب سی ام و ابواب بعدی آن، حسبه بر بافندگان و خیاطان و رفوگران و گازران و کلاه مالان و حریربافان و رنگرزان و پنبه فروشان و کتان فروشان و ریخته گران و مسگران و آهنگران و پاره دوزان و سایر صاحبان حرفه و صنعت را یادآور شده و می‎نویسد:

"محتسب به آنان دستور می‎دهد که کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و امانت و انصاف را رعایت نموده و از خیانت و دزدی برکنار باشند، و امانتهای مردم را محافظت نموده و از معطل گذاشتن و سرگرداندن مردم دوری جویند."معالم القربة 136/ (=چاپ مصر 218). از باب 30 - 39 غیر از باب 36.

30- حسبه بر صرافان

در باب سی و ششم، حسبه بر صرافان را یادآور شده و می‎نویسد:

"شغل صرافی خطر بزرگی بر دین صاحبان این شغل دارد (و کسی که بدین شغل می‎پردازد باید از پیش، احکام شرع را بشناسد، تا از افتادن در محظورات شرعی بپرهیزد).

بر محتسب است که بازار صرافان را بازرسی کند و اگر صرافی را ببیند که ربا می‎خورد یا به کار ناروا می‎پردازد او را تعزیر کند، و در صورت تکرار عمل او را از بازار براند...."معالم القربة 143/ (=چاپ مصر 227).

ناوبری کتاب