صفحه ۴۴۸

نیز غش در ساختن شمع ها را متذکر شده و می‎نویسد:

"همه این موارد غش و تدلیس است و محتسب باید بدون هیچ گذشت و اهمال همه اینها را مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد."معالم القربة 121/ (=چاپ مصر 199).

آنچه گفته شد اشاره ای به اهمیت امر داروها و لزوم مراقبت از داروخانه ها در ساختن دارو و چگونگی معاملات آنان بود، که به ناچار اداره حسبه باید در هر زمینه از متخصصین ویژه ای در آن زمینه برخوردار باشد.

27- حسبه بر خواروبار فروشان، لبنیاتی ها و بزازان

در باب بیست و ششم و مابعد آن حسبه بر خوار و بارفروشان و لبنیاتی ها و بزازان را یادآور شده و طی آن مسائلی از قبیل: رعایت موازین و کیل و سنگ و ذرع و نظافت و سلامت اجناس و آگاهی از احکام خرید و فروش و معامله، و معاملات حلال و حرام، و راستگویی در مورد اینکه یک جنس را به چه قیمت خریده و مقدار سرمایه آن چقدر است را به تفصیل مورد بحث قرار داده اند. و تأکید کرده اند که باید در کالا همه عیوب - چه عیوب پنهان و چه آشکار - آن را بیان کنند؛ زیرا غش در معامله حرام است.معالم القربة 128/ (=چاپ مصر 207).

28- حسبه بر دلالان

در باب بیست و نهم، حسبه بر دلالها را یادآور شده و می‎نویسد:

"نباید کسی به شغل دلالی بپردازد مگر اینکه در حضور محتسب اشخاص مورد اعتماد و ثقه - آنان که حاکم شرع شهادت آنان را می‎پذیرد - صلاحیت و دیانت و امانت و صداقت و مورد اعتماد بودن وی را تأیید کرده و بر آن گواهی دهند؛ زیرا مردم اموال خود را در اختیار آنان قرار می‎دهند و آنان را در خرید و فروش امین می‎دانند.

بر دلال روا نیست که از پیش خود بر کالا بیفزاید مگر اینکه بازرگان اجازه بدهد، و

ناوبری کتاب