صفحه ۴۴۵

درست می‎کند باید کسی همراه داشته باشد تا با مگس پران مگسها را از آنجا دور کند. و محتسب باید مراقب باشد که آنها در پختن نان غش نکنند و ظاهر نان را با مواد رنگی نظیر زعفران و رنگهای مصنوعی زینت نکنند... و باید آنان را وادار کند که پیش از عمل آمدن خمیر آن را نپزند؛ زیرا چنین نانی در ترازو سنگین و برای معده ثقیل است... و به آنان دستور دهد نان را نسوزانند و قبل از پخت کامل آن را از تنور بیرون نیاورند.

و مصلحت آن است که برای هر دکان سهمیه ای مشخص کند که در هر روز تا آن حد پخت نمایند، تا به هنگام کمی نان اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود، و در آخر هر روز به آنان سرکشی کند."معالم القربة 91/ (=چاپ مصر 154).

23- حسبه بر اغذیه فروشان و شیرینی پزان

در باب سیزدهم و ابواب دیگر، حسبه بر اغذیه فروشان و شیرینی پزان را متذکر شده است. مشاغلی نظیر: بریانی ها، جقور بغورپزها، جگرکی ها، دلمه پزها، حلیم پزها، آشپزها، کبابی ها، ماهی پزها، زولبیاسازان، شیرینی پزها در انواع و اقسام مختلف آن و موادی که باید از آن استفاده شود و کیفیت ساخت و پخت آن، که محتسب باید همه اینها را زیر نظر داشته باشد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند و از غش و خیانت بپرهیزند و همواره موازین سلامت و صحت و نظافت را در شغل خود مراعات کنند."معالم القربة 92/ (=چاپ مصر 156). از باب 13 تا 23 به جز باب 16.

24- حسبه بر سلاخان و قصابان

در باب شانزدهم حسبه بر سلاخان و قصابان و کیفیت ذبح حیوان و نحر شتر و شرایط و آداب آنها را یادآور شده و می‎نویسد:

"به هنگام سربریدن گوسفند نباید پای او را بگیرند و به زمین بکشند، و نباید با کارد کند سر او را ببرند؛ زیرا این اذیت کردن حیوان است، و پیامبراکرم (ص) از اذیت

ناوبری کتاب