صفحه ۴۳

گیرد؛ چراکه خداوند ستم را ناخوشایند دارد و از آن نهی نموده آنگاه که فرموده: "الا لعنة الله علی الظالمین."

و اینکه مردم را به بهشت و به تلاش در رسیدن به آن بشارت دهد، و مردم را از آتش و عمل در جهت آن بیم دهد. وبا مردم همنشینی کند تا فقاهت در دین را به آنان بیاموزد؛ و شعائر و واجبات و مستحبات حج و آنچه خداوند در حج اکبر و حج اصغر که عمره است واجب فرموده، به آنان تعلیم دهد.

و اینکه مردم را از نماز خواندن در یک لباس کوچک نهی کند، مگر اینکه پوششی باشد که بتواند دو طرف آن را به دو شانه خود گره بزند. و مردم را از اینکه لباس کوچکی بپوشند که عورتشان آشکار شود باز دارد، و از اینکه کسی موهایش را پشت سرش انباشته کند نهی کند. و اگر در بین مردم هیجانهائی از قبیله گرائی و عشیره گرائی است، آنان را از آن نهی کند... و باید دعوت و گرایشات آنان به سوی خداوند - عزوجل - که شریکی برای او نیست باشد. پس کسانی که مردم را به خدا فرا نخوانده و به قبایل و عشایر دعوت کنند، باید با شمشیر ادب شوند، تا دعوت آنان به سوی خداوند یکتای بی شریک گردد.

و مردم را به شاداب گرفتن وضو، صورت و دستها تا مرفق و پاها تا برآمدگی پا و مسح کشیدن به سر، همان گونه که خداوند متعال این گونه دستورشان داده امر کند؛ و مردم را به نماز خواندن در وقت و اتمام رکوع و سجود و خشوع در نماز دستور دهد؛ و دستور دهد نماز صبح را پس از شکافته شدن فجر، نماز ظهر را پس از متمایل شدن خورشید، نماز عصر را آنگاه که خورشید به طرف مغرب پشت می‎کند، نماز مغرب را آنگاه که شب روی می‎آورد - و به تأخیر نیفتد تا ستارگان در آسمان پدیدار شوند- و نماز عشاء را در اول شب به جای آورند.

و دستور دهد که به هنگام شنیدن ندای جمعه مردم در نماز جمعه شرکت کنند، و به هنگام رفتن غسل نمایند؛ و نیز او را مأمور می‎کند که از غنیمت ها خمس خدا را دریافت دارد؛ و آنچه خداوند بر مؤمنان از صدقات واجب کرده از زمینهائی که به وسیله چشمه یا آب باران سیراب می‎شوند یک دهم، و آنچه به وسیله چاه و دست آبیاری می‎شود یک بیستم دریافت کند، و در هر ده شتر دو گوسفند، و در هر بیست شتر چهار گوسفند، و در هر چهل گاو یک گاو، و در هر سی گاو یک گوساله نر یا ماده، و در هر چهل گوسفند بیابان چر یک گوسفند؛ که همه اینها فریضه هائی است از باب زکات در

ناوبری کتاب