صفحه ۴۲۹

"تصمیم گرفته ام اصحابم را امر به جمع آوری هیزم کنم و بعد از اذان و اقامه به منازل کسانی که حاضر به نماز نمی شوند بروم تا آنها را آتش زده و بر سرشان خراب کنم."معالم القربة 22/ (چاپ مصر 73/)

5- امر به معروف در واجبات فردی و اجتماعی

و اما امر به معروف در جائی که انجام فریضه الهی درشکل اجتماع واجب نشده و به یکایک افراد مربوط باشد، مثل لزوم انجام نماز در وقت خاص خود، پس کسانی که مثلا نماز خود را تأخیر می‎اندازند و وقت آن می‎گذرد، باید اول به آنها تذکر داده و دستور بدهد که نمازشان را در وقت به جای آورند، سپس منتظر جواب آنها بشود، اگر در جواب گفت که ترک نماز من به علت فراموشی بود، بدون اینکه او را تأدیب کند وی را برای به جا آوردن نماز در وقت خود تشویق می‎کند، ولی اگر معلوم شد که نماز را به خاطر سستی و یا بی اعتنایی ترک نموده، ضمن تأدیب او را مجبور به انجام آن می‎کند، و اما کسی که نماز را به تأخیر انداخته ولی هنوز وقت باقی است، نمی توان متعرض حال وی گردید.معالم القربة 24/ (چاپ مصر 75/)

6- امر به معروف در حقوق عمومی و خصوصی مردم

امر به معروف در حقوق مردم به دو نوع است:

الف - امر به معروف در حقوق عمومی مردم.

ب - امر به معروف در حقوق خصوصی مردم.

امر به معروف در حقوق مردم مانند خشکیدن چشمه ها و قنوات شهر یا ویران شدن دیوار و دروازه آن و همچنین ویرانی مساجد و جوامع شهر، که اگر دولت برای ترمیم و اصلاح چنین اموری بودجه نداشته باشد، این وظیفه متوجه کلیه ثروتمندان شهر می‎شود، البته نه یک نفر معین از آنها، بلکه همگی به صورت گروهی و عمومی موظف به چنین اقدامی خواهند بود. و اگر اینها خود به ترمیم و اصلاحات مورد نظر بپردازند،

ناوبری کتاب