صفحه ۴۲۴

پیامبران برای آن مبعوث شده اند، و اگر بساط آن برچیده شود و در آموزش و اجرای آن سهل انگاری روا داشته شود اصل نبوت دچار وقفه شده و دیانت از بین می‎رود و سستی در امور اصلاحی شایع می‎گردد و گمراهی و جهالت فراگیر و فساد و تباهی بر زندگی مردم چیره می‎گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می‎گردند...

بنابراین کسانی که اقدام به جبران چنین فترتی و دفع چنین خسارتی از طریق آموزش دادن اصول و مسائل آن و یا اجرای قوانین آن در جامعه می‎کنند، در حالی که اراده آهنین خود را بر روی آن متمرکز کرده و به منظور احیاء آن کمرهمت بربندند، از میان مردم سمت احتساب را به خود اختصاص داده و به سبب قصد قربت خود به درجات تقرب نایل می‎شوند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر بسیار تشویق و تأکید وارد شده، و از آن جمله است فرمایش خداوند متعال:

"ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون...آل عمران (3)104/ و باید گروهی از شما مردم را به خیر و صلاح دعوت نموده و امر به معروف و نهی از منکر نمایند که اینان رستگارانند."

و نیز قول الله تعالی: "المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة ...توبه (9)71/ همه مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر صاحب اختیارند، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند و نماز به پا می‎دارند..."

و اما روایات وارده در این باب عبارتند از:

حسن از حضرت رسول (ص) روایت کرده: "کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‎نمایند آنان خلیفه خدا در روی زمین و خلیفه رسول خدا و خلیفه کتاب خدا هستند."من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی ارضه و خلیفة رسوله و خلیفة کتابه.

و از "درة" دختر ابی لهب آمده است که: مردی به حضور رسول خدا(ص) درحالی که آن حضرت بالای منبر قرار داشتند - رسیده و سؤال کرد یا رسول الله، بهترین مردم چه

ناوبری کتاب