صفحه ۴۲۳

ایشان در باب دوم کتاب خویش می‎نویسند:

1- در امر به معروف و نهی از منکر

"امر به معروف و نهی از منکر مهمترین محور دینی و همان اساسی است که تمامی

ناوبری کتاب