صفحه ۳۸۹

و مالک در بخش حدود کتاب "الموطاء" خویش از زید بن اسلم، از پیامبراکرم (ص) روایت کرده که فرمود:

"ای مردم، وقت آن رسیده که از حدود خداوند دست باز دارید و آنها را محترم شمرید، هر کس مرتکب این قبیل اعمال ناشایست کثیف شده با ستاریت خداوند آنها را بپوشاند؛ ولی کسی که به صورت علنی و آشکارا گناه کند، دستورات کتاب خداوند را بر وی جاری خواهد کرد."ایها الناس، قد آن لکم ان تنتهوا عن حدود الله، من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر بسترالله، فانه من یبدلنا صفحته نقم علیه کتاب الله. (موطاء ‏169/2، کتاب الحدود، باب من جاء فیمن اعترف علی نفسه بالزنا)

نظیر این روایت را نیز شیخ در کتاب اقرار و سرقت مبسوط آورده است.مبسوط ‏2/3 و 40/8

باز در کتاب موطاء به سند وی از سعید بن مسیب آمده است که وی گفت: به من خبر رسید که پیامبرخدا(ص) به مردی از قبیله اسلم که به وی هزال گفته می‎شد فرمود:

"ای هزال، اگر با عبای خویش آن را پوشانده بودی برای تو بهتر بود."یا هزال، لو سترته بردائک لکان خیرا لک . (موطاء ‏166/2، کتاب الحدود، باب ما جاء فی الرجم)

شرط چهارم: خالی بودن از مفسده

چهارمین شرط این است که بر نهی از منکر کردن مفسده ای مترتب نباشد. پس اگر این گمان برود که در اثر نهی از منکرزیانی متوجه شخص یا مال وی یا یکی از مسلمانان می‎گردد، در این صورت وجوب ساقط است؛ این مطلب را مرحوم محقق

ناوبری کتاب