صفحه ۳۸۴

فرمود:

"همانا کسی امر به معروف و نهی از منکر می‎شود که مؤمنی باشد پندپذیر، یا نادانی که علم بیاموزد، اما صاحب تازیانه و شمشیر هرگز."انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، او جاهل فیتعلم، فاما صاحب سوط او سیف فلا. (وسائل ‏400/11، ابواب امر و نهی، باب 2، حدیث 2)

3- در خبر ابان بن تغلب از امام صادق (ع) آمده است:

"حضرت مسیح (ع) می‎فرمود: کسی که معالجه مجروحی را ترک کند بی تردید در گناه با عامل جراحت وی شریک است (تا اینکه فرمود:) حکمت را به نااهل مگویید که نادانید، و از اهل آن نیز دریغ مدارید که گناهکارید؛ و باید هر یک از شما همانند طبیب باتجربه ای باشد که اگر موضع و موردی را برای مداوا یافت مداوا می‎کند، و الااز درمان دست بازمی دارد."کان المسیح (ع) یقول: ان التارک شفاء المجروح من جرحه شریک جارحه لامحالة (الی ان قال:) فکذلک لا تحدثوا بالحکمة غیر اهلها فتجهلوا، و لا تمنعوها اهلها فتأثموا، ولیکن احدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رأی موضعا لدوائه، و الاامسک . (وسائل ‏401/11، ابواب امر و نهی، باب 2، حدیث 5)

4- در خبر ریان بن صلت آمده است که گفت: دسته ای نزد حضرت رضا(ع) به خراسان آمدند و گفتند: گروهی از اهل بیت تو کارهای ناشایستی انجام می‎دهند، بجا بود آنها را از این اعمال نهی می‎فرمودید، حضرت فرمود:

"من این کار را نمی کنم، گفتند: چرا؟ فرمود: چون از پدرم (ع) شنیدم که می‎فرمود: نصیحت زبر و ناگوار است [یا نصیحت همراه با اعمال خشونت است که اگر نپذیرفتند باید با اعمال قدرت از آنان جلوگیری شود].لا افعل، قیل: ولم ؟ قال: لانی سمعت ابی (ع) یقول: "النصیحة خشنة". (وسائل ‏402/11، ابواب امر و نهی، باب 2، حدیث 7)

5- روایت حارث بن مغیره که امام صادق (ع) به وی فرمود:

"چه چیز جلوگیر شماست وقتی به شما خبر می‎رسد که افرادی از شما چیزهایی را می‎گویند که ناخوشایند شماست و باعث ناراحتی ما می‎گردد، به نزد وی نمی روید و او را متنبه نمی کنید و او را از آن کار باز نمی دارید و با بیان رسا با وی سخن نمی گویید؟

ناوبری کتاب