صفحه ۳۸

3- "فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم ؟!محمد (47)22/ آیا انتظار می‎برید که اگر بر مردم حکومت یابید، در زمین فساد به پا نموده و قطع رحم کنید؟!"

بنابر اینکه مراد از "تولیتم" در آیه شریفه ولایت و حکومت باشد، چنانچه از ظاهر آیه شریفه نیز همین معنی استفاده می‎گردد؛ مگر اینکه گفته شود: سیاق آیه شریفه مخالف این معنی است؛ و این مطلبی است شایان تأمل.در اینکه مراد از کلمه "تولیتم" در آیه شریفه چیست دو وجه محتمل است: یکی اینکه "تولیتم" به معنی پشت کردن باشد، و دیگری به معنی ولایت و حکومت یافتن. مرحوم علامه طباطبائی با توجه به سیاق آیه وجه اول را ترجیح داده اند؛ ولی به نظر استاد وجه دوم صحیح تر است، چنانچه آیه بعد نیز شاهد بر همین مدعاست.(مقرر)

4- "و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب الفساد‏ و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و بئس المهادبقره (2)205/ _206 و چون به ولایت و حکومت رسد در زمین فساد به پا نموده و محصولات مردم و نسل بشر را به باد فنا دهد؛ و خداوند فساد (و مفسدان) را دوست ندارد. و چون به اندرز و نصیحت به او گویند: از خداوند بترس و ترک فساد کن، غرور و خودپسندی او را به بدکاری برانگیزد، پس دوزخ او را کفایت کند که بسیار آرامگاه بدی است."

ظاهرا مراد به کلمه "تولی" [نظیر آیه گذشته ] همان تصدی ولایت و حکومت است، به قرینه دو جمله بعد که می‎فرماید: "و محصولات مردم و نسل بشر را به باد فنا دهد" و "غرور و خودپسندی "عزت" او را به بدکاری و گناه برانگیزد."

پس طبق این آیه شریفه فسادانگیزی و تعدی و تجاوز به حرث و نسل یعنی به مال و جان مردم بر حاکم اسلامی حرام است؛ و واجب است در برابر تذکر و نصیحت مردم تسلیم و خاضع باشد. متأسفانه ما امروز در کشورهای اسلامی مشاهده می‎کنیم که مسلمانان به حکام ستمگر و طغیانگر که فسادانگیزی و هتک اموال و اعراض و نفوس مسلمانان جزء خمیرمایه طبیعت آنان گشته گرفتار شده اند،

ناوبری کتاب