صفحه ۳۶۴

نیکان شما خدا را می‎خوانند ولی دعایشان مستجاب نمی شود."لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم. (وسائل ‏394/11، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 4)

14- و باز از آن حضرت (ع) منقول است که فرمود:

"پیوسته پیامبرخدا(ص) می‎فرمود: آنگاه که امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند آماده باشند که آسیبی از ناحیه خداوند به آنان برسد."کان رسول الله (ص) یقول: اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیاذنوا بوقاع من الله تعالی. (وسائل ‏394/11، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 5)

در متن عربی این روایت کلمه "وقاع" به معنی جنگ و واقع شدن در شر است.

پس آنگاه که مردم امر به معروف و نهی از منکر را مراعات کنند و کمر همت به اصلاح جامعه ببندند، در آن صورت جامعه اصلاح شده و روابط نیک بین آنان برقرار خواهد شد، و همانند بنایی محکم و استوار برخی از آن برخی دیگر را تقویت خواهد کرد، در نتیجه افراد صالح و عادلی در رأس امور قرار خواهند گرفت.

اما آنگاه که به این فریضه الهی توجهی نشود و هر کس هر گونه که خواست و میلش کشید عمل کرد، در این صورت امت اسلام متشتت و پراکنده و دشمن یکدیگر می‎گردند و هر دسته دسته دیگر را لعن و طرد می‎کند، و در این شرایط اشرار و کفار فرصت را غنیمت می‎شمارند و در رأس امور قرار می‎گیرند، حقوق مردم را غصب و ذخایر و امکانات آنان را به یغما می‎برند؛ چنانچه ما امروز متأسفانه در اکثر کشورهای اسلامی شاهد و ناظر آن هستیم، ولا حول و لاقوة الابالله العلی العظیم.

15- از روایات جامعه در این باب نیز روایت بلندی است که تحف العقول از سبط شهید رسول الله امام حسین (ع) نقل می‎کند، و اضافه می‎کند که این روایت از

ناوبری کتاب