صفحه ۳۳۷

مقصود از طرح مبحث امر به معروف و نهی از منکر این است که به طور اجمال این دو اصل اساسی و شرایط آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و بیان کنیم که این دو دارای مراتب و درجاتی هستند که انجام برخی از مراتب آن به طور گسترده بر همه مردم و بر هر مسلمانی واجب است - به صورت وجوب عینی، چنانچه برخی گفته اند، یا بصورت واجب کفایی، چنانچه به نظر ما این نظر صحیح تر است - و برخی مراتب آن از عهده فرد فرد افراد خارج و بلکه انجام آن به صورت فردی جایز نیست و از شؤون حکومت اسلامی و قوه مجریه کشور است و افراد جز با اجازه و اذن حاکم و دولت نمی توانند متصدی آن گردند.

این تشکیلات را اصطلاحا "اداره حسبه" می‎نامند و از مسؤول آن به عنوان "محتسب" یاد شده است، که مجموع مطالب این فصل را در چند جهت مورد بررسی قرار می‎دهیم:

ناوبری کتاب