صفحه ۳۲

آیات شریفه از گفتار خداوند سبحان که می‎فرماید:

1- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله.نساء (4)105/

"ما قرآن را بحق بر تو فرستادیم تا بین مردم بر اساس آنچه خداوند ترا بدان راهبری می‎کند حکومت کنی."

2- و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله، و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق.مائده (5)48/

"ما این کتاب را بحق بر تو فرستادیم و بر حقیقت و درستی همه کتب آسمانی پیشین گواهی می‎دهد، پس به آنچه خداوند فرستاده بین آنان حکم (یا حکومت) کن و در اثر خواهشهای ایشان حکم حقی را که بر تو فرود آمده است فرو مگذار."

3- و ان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک .مائده (5)49/.

"و تو بدانچه خدا فرستاده میان مردم حکم کن و پیرو خواهشهای آنان مباش و بیندیش که مبادا تو را در برخی احکام خدا که بر تو فرستاده فریب دهند."

4- افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون.مائده (5)50/

"آیا باز تقاضای حکم جاهلیت را دارند! و کدام حکم از حکم خداوند برای اهل یقین نیکوتر خواهد بود؟"

و آیات دیگری نظیر این آیات شریفه [که مبنای حکومت آن حضرت را که همان اجرای دستورات خداوند است مشخص فرموده است.]

ناوبری کتاب