صفحه ۳۱۳

این روایت را شیخ و صدوق نیز روایت کرده اند.

10- سنن ابی داود به سند خویش از عبدالله بن زبیر روایت نموده که گفت:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: دو طرف نزاع باید در کنار هم روبروی قاضی بنشینند."قضی رسول الله (ص) ان الخصمین یقعدان بین یدی الحکم. (سنن ابی داود ‏271/2، کتاب الاقضیه، باب کیف یجلس الخصمان بین یدی القاضی)

11- باز در همان کتاب آمده است:

"دو نفر از مردان و شخصیتهای کنده وارد شدند [گویا در مسجدالحرام ] و ابومسعود انصاری در حلقه ای از مردم نشسته بود، آن دو گفتند: آیا کسی نیست که بین ما قضاوت کند؟ یک نفر از بین حلقه گفت: من. ابومسعود کفی از سنگریزه های کنار خویش برداشت و به سوی او پرتاب کرده و گفت: دست نگه دار، کراهت دارد که انسان در قضاوت عجله کند."قال: مه، انه کان یکره التسرع الی الحکم. (سنن ابی داود ‏269/2، کتاب الاقضیه، باب فی طلب القضاء و التسرع الیه)

12- در سنن ترمذی به سند خویش از ابوهریره آمده است که گفت:

"پیامبرخدا(ص) بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت لعنت فرستاد."لعن رسول الله الراشی و المرتشی فی الحکم. (سنن ترمذی ‏397/2، ابواب الاحکام، باب 9، حدیث 1351)

13- در وسائل از سماعه از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"و اما رشوه در قضاوت کفر به خداوند است."و اما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله. (وسائل ‏163/18، ابواب آداب قاضی، باب 8، حدیث 8)

14- در کنزالعمال از ام سلمه روایت است که:

"آن کس که مسؤولیت قضاوت بین مسلمانان را پذیرفت، باید در نگاه و اشاره و چگونگی نشستن و جایگاه نشستن بین آنان عدالت را مراعات کند."من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده و مجلسه. (کنزالعمال ‏102/6، کتاب الاماره و القضاء، باب 2، حدیث 15032)

15- باز در همان کتاب از ام سلمه منقول است:

"آن کس که مسؤولیت قضاوت بین مسلمانان را پذیرفت، نباید بر سر یک طرف نزاع داد بکشد، اگر بر سر دیگری داد نکشیده است."من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلایرفع صوته علی احد الخصمین ما لم یرفع علی الاخر. (همان مدرک، حدیث 15033)

ناوبری کتاب