صفحه ۲۹۴

گریز از کشور و جلاء وطن می‎کشاند و ستم مردم را به شمشیر (و قیام مسلحانه) فرا می‎خواند."استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف. (نهج البلاغه، فیض 1304/، لح 559/، حکمت 476)

درمتن عربی این روایت "عسف" به معنی شدت در غیر حق (خشونت نابجا) و "جلاء" به معنی پراکندگی و ترک وطن و "حیف" به معنی گرایش به ستم می‎باشد، و ستمگری حاکم و کارگزاران وی همواره عامل اساسی قیام و مبارزه مسلحانه مردم علیه حکومت هاست.

17- در اصول کافی روایتی بدین مضمون از امام صادق (ع) وارد شده است:

"عدالت شیرین تر از قند و نرمتر از حباب روی آب و خوشبوتر از مشک است."العدل احلی من الشهد و الین من الزبد و اطیب ریحا من المسک . (اصول کافی ‏147/2، کتاب ایمان و کفر، باب انصاف و عدل، حدیث 15)

18- در وسائل از ابو ابراهیم (ع) در تفسیر سخن خداوند - عزوجل - "یحیی الارض بعد موتها" آمده است:

"منظور این نیست که خداوند زمین را با باران زنده می‎کند، بلکه خداوند افرادی را مبعوث می‎کند که عدالت را زنده می‎کنند و زنده شدن زمین به احیاء عدالت است."لیس یحییها بالقطر، ولکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل. (وسائل ‏308/18، ابواب مقدمات الحدود، باب 1، حدیث 3)

19- باز در همان کتاب از پیامبرخدا(ص) روایت است که فرمود:

"یک ساعت امام عادل برتر از عبادت هفتاد سال است. و حدی که برای خدا در زمین اقامه شود بهتر از بارندگی چهل روز است."ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة وحد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا. (وسائل ‏308/18، ابواب مقدمات الحدود، باب 1، حدیث 5)

20- در نهج البلاغه خطاب به عثمان آمده است:

"بدان برترین بندگان خدا در پیشگاه خدا امام عادلی است که خود هدایت یافته و دیگران را هدایت می‎کند، پس سنت های معلوم را اقامه می‎کند و بدعت های مجهول را می‎میراند".فاعلم ان افضل عبادالله عندالله امام عادل هدی و هدی، فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة . (نهج البلاغه، فیض 526/، لح 234/، خطبه 164)

ناوبری کتاب