صفحه ۲۹۲

نسبت به آنانکه با شما در دین، قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند؛ زیرا خداوند مردم عدالت گستر را بسیار دوست می‎دارد.

10- ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله سمیعا بصیرانساء (4)58/ خداوند به شما فرمان می‎دهد که امانتها را به اهلش واگذار کنید، و آنگاه که بین مردم حکم می‎رانید به عدالت حکم برانید، همانا خداوند شما را پند نیکو می‎دهد، که خدا به هر چیز آگاه و بصیر است.

11- ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون نحل (16)90/ همانا خدا به عدل و احسان فرمان می‎دهد و به عطا خویشاوندان امر می‎کند و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز نهی می‎نماید و شما را پند می‎دهد، شاید متذکر شوید.

12- فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهوائهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم الله ربنا وربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم شوری (42)15/ پس بدین سبب مردم را به راه راست دعوت کن و چنانچه مأموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش، و به امت بگو که من به کتابی که خدا فرستاده ایمان آورده ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم، خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست، پاداش عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست.

13- وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائک من الحق مائده (5)48/ و ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم که تصدیق به راستی و درستی همه کتب که در برابر اوست کرده و بر حقیقت کتب آسمانی پیشین گواهی می‎دهد، پس حکم کن میان آنها به آنچه

ناوبری کتاب