صفحه ۲۹۱

باشد. برای هر کس شهادت می‎دهید چه غنی باشد یا فقیر، از هیچ یک طرفداری نکنید که خدا به رعایت حقوق آنان اولی است، پس در حکم و قضاوت پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا از طریق حق عدول نمایید؛ و اگر زبان را از شهادت به حق و عدالت بگردانید یا نگه دارید، همانا خدا به هرچه می‎کنید آگاه است.

5- قل امر ربی بالقسطاعراف (7)29/ بگو پروردگارم به من فرمان داده که به قسط و عدالت رفتار کنم.

6- فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین حجرات (49)9/ پس اگر به حکم حق بازگشت، با حفظ عدالت میان آنها صلح برقرار کنید و قسط را احیاء کنید که خداوند به پادارندگان قسط را دوست دارد.

7- واوفوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الاوسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذاقربی انعام (6)152/ و کیل و وزن را به تمامی دهید که ما هیچ کس را جز به قدر توانایی تکلیف نمی کنیم، و هرگاه سخنی گوئید به عدالت گوئید هرچند درباره خویشاوندان باشد.

8- ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، و ان کان مثقال حبة من خردل أتینا بها و کفی بنا حاسبین انبیاء (21)47/ و ما ترازوهای عدالت را برای روز قیامت خواهیم نهاد و ستمی بر هیچ کس نخواهد شد، و اگر عملی به قدر دانه خردلی باشد به حساب آوریم، و علم ما به حسابگران کفایت خواهد کرد.

9- لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ممتحنه (60)8/ خدا شما را از دوستی و عدالت

ناوبری کتاب