صفحه ۲۹

یادآوری

از آنچه تاکنون مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت به دست آمد که هدف از حکومت اسلامی حاکمیت و تسلط حاکم جامعه بر مسلمانان و کشور و شهرهایشان به هر شکل که باشد نیست، و نیز حاکم مسلمانان نمی تواند هرگونه که خواست و مطابق میلش بود - نظیر پادشاهان و حاکمان بسیاری از کشورها که مردم را بردگان خود می‎پندارند - بر مردم حکومت کند.

بلکه هدف از حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام اسلام و اداره شؤون مسلمانان بر اساس ضوابط و قوانین عادلانه اسلام است؛ چرا که اسلام دین جامع و گسترده ای است که تمام احتیاجات فردی و خانوادگی و اجتماعی بشر را در مراحل مختلف زندگی در برداشته و خیر و سعادت وی را در دنیا و آخرت پیش بینی کرده است. در اسلام حقوق همه افراد و گروههای مختلف اجتماعی حتی اقلیت های غیرمسلمان در نظر گرفته شده است.

پس در نظام اسلامی درحقیقت حاکم واقعی همان خداوند تبارک و تعالی است؛ چنانچه خود فرمود: "ان الحکم الالله" و نیز فرمود: "الاله الحکم"سوره انعام (6)/ 57 و 62 و

ناوبری کتاب