صفحه ۲۸۹

مستند تقلید روایاتی همچون توقیع شریف و روایت تفسیر امام و اخبار دیگری از این قبیل باشد، اطلاق در آن اقتضای عموم و عدم تعین اعلم را دارد. اما اگر مستند تقلید بنا عقلاء در مراجعه جاهل هر فن به اهل خبره آن فن باشد، در این صورت تأسیس شرعی نیست، و ظاهرا عقلا در صورت علم اجمالی یا تفصیلی به اختلاف علما در مسائل مبتلابه خویش - نظیر مراجعه به پزشک - اعلم را بر غیر اعلم مقدم می‎شمارند، بلکه در همه مسائل مهم این گونه است، مثلا مریضی که بیم تلف وی می‎رود مقید هستند که به پزشک متخصص مراجعه کنند، مگر در مواردی که فتوا و نظر غیر اعلم مطابق با احتیاط باشد یا از آن اطمینان و وثوق بیشتری حاصل گردد.

بلی، در مسائل ساده غیر مهم ممکن است به دلیل آسانتر بودن و یا نزدیک تر و راحت تر بودن مرجع مربوطه آنها و نظیر آن به غیر اعلم نیز مراجعه کنند.

البته روشن است که همه مسائل دینی هم نزد شارع مقدس و هم نزد مسلمانان مهم است و "اشتغال یقینی برائت یقینی می‎خواهد" و "اصالت عدم حجیت" نیز اقتضای تعین اعلم را دارد.

10- توجه ویژه اسلام به قسط و عدل و داوری به حق

[شریعت مقدس اسلام همواره به قسط و عدل و داوری به حق توجه و عنایت ویژه ای مبذول فرموده، که در اینجا به عنوان نمونه برخی آیات و روایات در این زمینه را یادآور می‎شویم. قابل ذکر است که ترتیب درج آیات در اینجا بدین ترتیب است که ابتدا آیات مربوط به قسط سپس آیات مربوط به عدل و حق درج شده است:]

1- لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس حدید (57)25/ همانا ما پیامبران خود را با ادله و

ناوبری کتاب