صفحه ۲۷

فصل اول: اهداف دولت اسلامی و وظایف حاکم مسلمانان

یادآوری
وظایف حاکم اسلامی
وظایف حاکم اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
پانزده عنوان از وظایف حاکم اسلامی برگرفته شده از آیات و روایات
دو نکته قابل توجه:
1- وحدت دین و سیاست در رهبری اسلامی
2- اداره مسائل عمومی جامعه وظیفه اساسی حاکم اسلام
دو نمونه از موارد کنترل پیامبراکرم (ص) بر اموال و دارائی مردم در شرایط ویژه

ناوبری کتاب