صفحه ۲۴۵

و از پیامبرخدا(ص) منقول است که فرمود:

"یک ساعت امام عادل از عبادت هفتاد سال برتر است."ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة . (وسائل ‏308/18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حدیث 5)

و امیرالمؤمنین (ع) در نامه خویش به مالک اشتر در مورد شرایط کسانی که می‎خواهد آنان را به قضاوت بگمارد آمده است:

"سپس از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت برگزین، از کسانی که مراجعه فراوان آنان را در تنگنا قرار ندهد، و برخورد مخالفان و متخاصمین با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی واندارد، در لغزشها و اشتباهاتش پافشاری نکند، و بازگشت به حق هنگامی که برایش روشن شد برای وی سخت نباشد، طمع را از دل بیرون کرده، و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفاء نکند، کسانی را انتخاب کن که در شبهات از همه محتاطتر و در تمسک به دلیل از همه مصرتر باشند، و با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته و ناراحت شود و کنترل خود را از دست ندهد. در کشف امور شکیباترین، و به هنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت از همه قاطع تر باشد. از کسانی که ستایش فراوان او را ضعیف و بی شخصیت نسازد و فریبش ندهد، و تحریک ها و تحریص های موافق و مخالف او را تحت تأثیر قرار ندهد و به یک طرف متمایل نسازد؛ ولی این افراد بسیار کم اند!

آنگاه با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به وی دریغ مدار آنچنان که نیازمندی اش از بین رود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند، و از نظر منزلت و مقام آنقدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچکدام از یاران نزدیکت به نفوذ در وی طمع مبندند، و از توطئه این گونه افراد در نزدت در امان باشد.

[که اگر در موردی برخلاف نظر و میل اطرافیانت قضاوتی نمودند و آنان ناراحت شدند نتوانند نزد تو سعایت نموده و آنان را از چشم تو بیندازند و طبعا خراب گردند و تو آنان را عزل نمایی و...].

ناوبری کتاب