صفحه ۲۳۱

8- و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین انبیاء (21)78/ و یاد کن ای رسول ما، احوال داود و سلیمان را وقتی که درباره گوسفندان بی شبانی که مزرعی را تباه کرده بودند، قضاوت کردند، و ما بر قضاوت آنان گواه بودیم.

9- و در خطاب به پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: فلاوربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجربینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیمانساء (4)65/ نه چنین است، به پروردگار تو سوگند اینان ایمان نمی آورند تا در خصومت و نزاعشان تنها ترا حکم گردانند، آنگاه بدانچه قضاوت کنی در عمق جان خویش اعتراضی راه ندهند، و به طور کامل تسلیم تو باشند.

10- و در صحیحه سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"در کتاب علی (ع) آمده است که پیامبری از پیامبران به خداوند شکایت کرد و گفت: بار خدایا چگونه در مورد چیزی که آن را ندیده و مشاهده نکرده ام قضاوت کنم ؟ فرمود: پس خداوند به وی وحی کرد: طبق کتاب من بین آنان قضاوت کن و آنان را به نام من سوگند بده، و اضافه فرمود: این برای کسی است که بینه به نفع او اقامه نشده است."فی کتاب علی (ع) ان نبیا من الانبیاء شکا الی ربه فقال: یارب، کیف اقضی فیما لم ار و لم اشهد؟ قال: فاوحی الله الیه: احکم بینهم بکتابی و اضفهم الی اسمی، فحلفهم (تحلفهم خ.ل) به، و قال: هذا لمن لم تقم له بینة . (وسائل ‏167/18، ابواب کیفیة الحکم، باب 1، حدیث 1)

11- و در حدیث دیگری از آن حضرت (ع) منقول است که فرمود:

"در کتاب علی (ع) آمده است که پیامبری از پیامبران از قضاوت به پروردگار خویش شکایت کرد و گفت: چگونه من در مورد چیزی که چشمم ندیده و گوشم نشنیده قضاوت کنم ؟ در پاسخ گفته شد: طبق بینه بر آنان قضاوت کن و از آنان بخواه که به نام من سوگند یاد کنند."فی کتاب علی (ع) ان نبیا من الانبیاء شکا الی ربه القضاء فقال: کیف اقضی بما لم ترعینی و لم تسمع اذنی ؟ فقال: اقض علیهم بالبینات و اضفهم الی اسمی یحلفون به. (وسائل ‏167/18، ابواب کیفیة الحکم، باب 1، حدیث 2)

ناوبری کتاب