صفحه ۲۲۳

"پیامبرخدا(ص) از میان اصحاب خویش افرادی را همراه با نامه هایی به نزد پادشاهان برای دعوت آنان به اسلام فرستاد. از آن جمله:

1- دحیة بن خلیفه کلبی را نزد قیصر، پادشاه روم.

2- عبدالله حذافة سهمی را نزد کسری، پادشاه فارس.

3- عمرو بن امیة ضمری را نزد نجاشی، پادشاه حبشه.

4- حاطب بن ابی بلتعه را نزد مقوقس، پادشاه اسکندریه.

5- عمرو بن عاص سهمی را نزد جیفر و عیاذ، دو پسر جلندی ازدی، دو فرمانروای عمان.

6- سلیط بن عمرو - یکی از افراد بنی عامر بن لؤی - را نزد ثمامة بن اثال حنفی و هوذة بن علی حنفی، دو پادشاه یمامه.

7- علاء بن حضرمی را نزد منذر بن ساوی عبدی، پادشاه بحرین.

8- شجاع بن وهب اسدی را نزد حارث بن ابی شمر غسانی، پادشاه تخوم شام."سیره ابن هشام 254/4 و در کتاب تراتیب الاداریة کتانی آمده است:

9- "...و محاجربن ابی امیه مخزومی را نزد حارث، پادشاه یمن فرستاد. ابن جماعة گوید: پیامبرخدا(ص) شش نفر را در یک روز از ماه محرم سال هفتم هجرت به کشورهای مختلف اعزام فرمود. و در شرح زرقانی بر مواهب و شرح الفیه ابن کیران آمده است: آن حضرت (ص) شش نفر را در یک روز به نزد پادشاهان اعزام فرمود. و هر یک از آنان این قدرت را پیدا کردند که به زبان همان قومی که به سوی آنها اعزام شده اند سخن گویند. ابن سعد و دیگران نیز همین را گفته اند. و این معجزه دیگری است از آن حضرت."تراتیب الاداریة 194/1

10- کسانی که پیامبر(ص) آنان را برای تعلیم قرآن و آموزش دین به مناطق مختلف گسیل داشت

این قسمت را نیز در اینجا ما با تلخیص از کتاب تراتیب الاداریة یادآور می‎شویم:

ناوبری کتاب