صفحه ۲۲۲

گویم: در مواهب به نقل از شرح تقریب آمده که پیامبر(ص) خواست علی (ع) را بر مدینه بگمارد، از این رو وی را بر خانواده خویش گماشت. زرقانی گوید: وی را جانشین خویش در خانواده خود نمود و فرمود: "ای علی ! در میان اهل من جانشین من باش، آنان را تنبیه کن و هرچه خواهی بگیر و آنچه خواهی ببخش." آنگاه همسرانش را فراخواند و فرمود: "از علی شنوایی و اطاعت داشته باشید و...."

و ابن اسحاق از سعدبن ابی وقاص روایت می‎کند که: آن حضرت (ص) علی (ع) را در میان خانواده خویش گمارد و وی را مأمور کرد که در آنجا بماند و به امور آنان قوام دهد."تراتیب الاداریة ‏314/1_316

در هر صورت آنچه ما در اینجا از کارگزاران و فرمانروایان و جانشینان پیامبراکرم (ص) و نیز جنگ ها و سریه های آن حضرت یادآور شدیم به خاطر نقل مسائل تاریخی و تفکیک درست از نادرست آن نبود بلکه غرض این بود که برای خوانندگان گرامی اجمالا روشن شود که پیامبراکرم (ص) هم برای بیان و ابلاغ دین و هم برای اجرای آن مبعوث شده بود، آن حضرت (ص) هم صاحب شریعت بود و هم مؤسس دولت و حکومت.

پس آنچه برخی پنداشته اند که وی (ص) رسالتی جز بشارت دادن و انذار مردم نداشت و حکومت و لوازم آن از برنامه های آن حضرت نبود، این تفکر از ناآگاهی و غفلت آنان از موازین و قوانین اسلام - که فراگیر همه ابعاد زندگی انسان است - ریشه گرفته و نیز از ناآگاهی آنان نسبت به سیره و سنت آن حضرت بوده است. و این مطلبی است شایان توجه.

9- برخی از کسانی که پیامبر(ص) آنان را برای دعوت پادشاهان به اسلام مبعوث فرمود

ابن هشام در سیره خود می‎نویسد:

ناوبری کتاب