صفحه ۲۱۸

9- و در کتاب تراتیب الاداریة به نقل از استبصار آمده است:

"پیامبرخدا(ص) عمرو بن حزم بن زید انصاری را بر نجران گماشت در حالی که وی هفده ساله بود تا آموزشهای دینی را به آنان بیاموزد و قرآن را به آنان تعلیم دهد، و مالیات و صدقات آنان را گردآوری کند، و این در سال دهم هجرت بود."تراتیب الاداریة 44/1

10- باز در همان کتاب به نقل از استیعاب آمده است:

"پیامبرخدا(ص) معاذ بن جبل را به عنوان قاضی جند از منطقه یمن فرستاد، تا به مردم قرآن و شرایع اسلام را بیاموزد و بین آنان قضاوت کند و در سال فتح مکه مسؤولیت گردآوری صدقات کارگزاران آن حضرت را که در یمن بودند به وی واگذار کرد."تراتیب الاداریة 43/1

7- تعداد غزوات و سریه های پیامبراکرم (ص)

در اول کتاب مغازی واقدی پس از آنکه جنگ های پیامبراکرم (ص) [جنگ هائی که آن حضرت شخصا در آن شرکت داشت (مغازی)] و سریه های آن حضرت (ص) [جنگ هائی که آن حضرت (ص) شخصا در آن شرکت نداشت ولی زیر نظر وی انجام گرفت ] را با ذکر اسامی و جایگاه وقوع و تاریخ آن یادآور شده می‎نویسد:

"پس مغازی پیامبر(ص) که شخصا در آن شرکت داشت بیست و هفت غزوه بود که نه غزوه آن به قتال انجامید: جنگ بدر، احد، مریسیع، خندق، قریظه، خیبر، فتح، حنین و طائف. و سریه های آن حضرت چهل و هفت سریه بود."مغازی 7/1

ابن سعد در طبقات نیز نظیر همین مطالب را آورده است.طبقات ‏1/2 (قسمت اول از جزء دوم).

و در کتاب تراتیب الادرایة آمده است:

"فصل: در مواردی که پیامبر(ص) شخصا در جنگ شرکت فرمود، و تعداد غزوات

ناوبری کتاب