صفحه ۲۱۷

49- و معاذ بن جبل را بر جند.

50- و ابوسفیان را بر نجران.

51- و ابوزید بن سفیان را بر نواحی دیگر."تراتیب الادرایة ‏240/1_245

6- برخی از کسانی که پیامبر(ص) آنان را برای گردآوری مالیات و صدقات فرستاد

در سیره ابن هشام آمده است:

"ابن اسحاق گوید: پیامبرخدا(ص) امراء و عمال خویش را برای گردآوری صدقات به تمام نواحی و شهرهائی که اسلام را پذیرفته بودند اعزام می‎فرمود، از آن جمله:

1- مهاجربن ابی امیة بن مغیرة را به صنعاء فرستاد، و در آنجا بود که عنسی علیه وی خروج کرد.

2- و زیاد بن لبید برادر بنی بیاضة انصاری را به حضرموت برای گردآوری صدقات آن دیار فرستاد.

3- وعدی بن حاتم را بر قبایل طی و بنی اسد برای گردآوری مالیات و صدقاتشان فرستاد.

4- و مالک بن نویره - یربوعی - را برای گردآوری مالیات بنی حنظله فرستاد.

5- و گردآوری مالیات بنی سعد را بین دو نفر از آنان تقسیم کرد، زبرقان بن بدر را برای گردآوری یک ناحیه آنجا فرستاد.

6- و قیس بن عاصم را بر ناحیه دیگر.

7- و علاء بن حضرمی را برای گردآوری صدقات بحرین.

8- و علی بن ابی طالب (ع) را به سوی اهل نجران فرستاد تا صدقات آنان را گردآوری کند و جزیه آنان را به نزد آن حضرت بیاورد."سیرة ابن هشام 246/4

ناوبری کتاب