صفحه ۲۱۶

34- و درباره فروة بن مسیک : آن حضرت (ص) وی را بر قبایل مراد و مذحج و زبید کارگزاری داد.

35- و درباره مردة بن نفاتة سلولی: وی به همراه جماعتی از بنی سلول خدمت آن حضرت رسیده و اسلام آوردند و آن حضرت وی را به فرمانروایی آنان گماشت.

36- وسیوطی در کتاب "درالسحابة" درباره ابی جدیع مرادی می‎نویسد: وی از اهل مصر و عامل پیامبراکرم (ص) بود.

37- و در شرح حال قضاعة بن عامر دوسی آمده است: وی عامل آن حضرت بر بنی اسد بود.

38- و در جای دیگر آمده است: آن حضرت بر آنان [بنی اسد] سنان بن ابی سنان را نیز فرمانروایی داد.

39- و در شرح حال قیس بن مالک ارحبی آمده است که: چون وی و قومش مسلمان شدند آن حضرت عهدنامه ای برای قومش به نام همدان نوشت به این مضمون: به عربها و موالی (بردگان) و نژادهای مختلط توصیه می‎شود که از وی شنوائی و اطاعت داشته باشند، و اینکه تا هنگامی که نماز می‎خوانند در ذمه خداوندند.

40- و در احوال مالک بن عوف نصری: آن حضرت وی را بر مسلمانان قومش و قبایل آن منطقه گماشت، و وی با یاری آنان با قبیله ثقیف مقاتله کرد.

41- و در احوال منذر بن ساوی دارمی می‎نویسد: وی عامل آن حضرت (ص) بر هجر بود.

42- و در شرح حال ابی هیضم می‎نویسد: پیامبرخدا(ص) دعا کرد و فرمود: بار خدایا من او را بر این وادی می‎گمارم.

43- و در شرح حال سواد بن عزیة بلوی انصاری: وی عامل پیامبر(ص) بر خیبر بود.

44- و در شرح حال عمربن ابی ربیعه شاعر: پیامبر(ص) پدر وی عبدالله بن ابی ربیعة مخزومی را فرمانروای جند (به فتح جیم و نون - شهری در یمن و اطراف آن) قرار داد.

45- و در سیره شامیه مطالبی نگاشته مبنی بر اینکه پیامبر(ص) خالد بن ولید را بر صنعاء و اطراف آن گماشت.

46- و مغافربن ابی امیة مخزومی را بر "کنده" گماشت.

47- و زیاد بن لبیب را بر حضرموت فرمانروایی داد.

48- و ابوموسی اشعری را بر زبید و عدن و ریع الساحل گماشت.

ناوبری کتاب